Offentlig ettersyn, reguleringsplan Sommarset

(Plan-id. 1923201701)

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, turisme og fritid knyttet til bruk av sjøen. Det foreslås det regulert inn en utvidelse av småbåthavna på Garsnes Brygger. I tilknytning til havna er det regulert inn rorbuer på sjøsiden av fv152. Rorbuene og adkomstveg legges på fylling i sjøen langs fylkesvegen fra Garsnes brygger.  På oversiden av fylkesvegen foreslås det regulert ca. 12,5 da til hyttetomter med adkomst vi eksisterende markadkomst fra fylkesvegen.

Planens innhold er nærmere beskrevet i vedlagte dokumenter (last ned dokumenter nederst på denne nettsida).

Høring:

Alle berørte parter/høringsinstanser skal være varslet ved egen ekspedisjon. Kunngjøringen annonseres også i Troms Folkeblad den 19. juni. 

Planforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 19.6.2017 – 14.08.2017 på nettsida her og på Servicetorget, kommunehuset.

Eventuelle merknader/uttalelser kan sendes inn på flg. måter:

  • Post til Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan
  • e-post: postmottak@salangen.kommune.no innen 14. august 2017.
  • Ved å fylle ut nettskjema under her

Vedlagte dokumenter:

  1. Planbeskrivelse
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Plankart
  4. Plansammenstilling
  5. ROS-analyse 13 05 12
  6. Saksframlegg til Ressursutvalget
  7. Politisk vedtak, offentlig ettersyn

Fyll inn skjema for merknader/innspill: